МИСИЯ

Мисията на „Фондация за Образователна Трансформация“ е да осъществи цялостна трансформация на образователната система в България. Ние изграждаме нов модел на общностни образователни институции на XXI век и го реализираме в екосистема от прогресивни училища и взаимосвързани организации в цялата страна. Вярваме, че холистично образование, ориентирано към децата може да постигне големи академични резултати и да насърчи растежа на свободни и отговорни личности, които сами създават свои собствени ценности и определят смисъла на живота си.

 

Образованието е ключов фактор за икономическия растеж, за преодоляването на съществуващите неравенства на пазара на труда и за социална кохезия. От теоретична гледна точка образованието се разглежда като инвестиция в човешки капитал. То осигурява на хората уменията, които ги правят по-продуктивни и формира знанията и компетентностите, които позволяват да се генерират и разпространяват нови идеи, да се развиват иновации, да се внедряват и използват нови технологии.

По-доброто образование е свързано с повишаването на производителността на труда, с подобряването на производствените възможности в икономиката, със създаването на заетост и с генерирането на по-високи доходи. С други думи, доброто образование е тясно обвързано с просперитета на отделния човек и на цялото общество.

За да постигнем цялостна трансформация на образователната система в България не е достатъчно да подобрим обучението по традиционните предмети, а да поставим нови образователни цели. Нужни са промени на всички нива – нови програми, учебно съдържание, система за развитие на качествени учители, интегриране на технологии, хомогенизиране на качеството на образованието в отделните училища в посока предлагане на еднакво добра образователна услуга и т.н.

Училище, което се идентифицира и развива като учеща общност, която следва естественото развитие на детето и запазва неговата уникалност. Създаваме нов модел училище от общностен тип – общността е училището. Училището е управлявано от общността. Заедно с учителите, семействата и родителите са активна и неотменна част от образователния процес. Те влизат в истински диалог и съпреживяване. Така изграждат общност.

Предметното учене не е достатъчно. Трябва да образоваме децата си в 5 основни направления:

– да бъдат добри хора;

– да имат умеят да изграждат и развиват качествени взаимоотношения помежду си;

– да бъдат добри мислители – да мислят не само логически, но и творчески;

– да разбират сложността на света около себе си и да осъзнават тяхното въздействие;

– да развият умения за комуникация – да изразяват не само собствените си идеи от художествен до структуриран начин, но и да могат да възприемат идеите на другите – това е същината на диалога.

Баланс в цялостното изграждане на личността. Това трябва да е смисълът на така нареченото основно образование. Целта на този етап в развитието на децата не е да ги специализира отрано, а да им даде представа и преживяване от цялото богатство на света. За нас изобразителното изкуство не е по-малко важно от математиката като работим и в изграждането на системи, които да идентифицират таланта на всеки ученик, за да може да продължи да го развива, бил той в творческите или СТЕМ области.

Училището трябва да даде на децата свобода и отговорност. Като се каже свобода, често се възприема като свободия, като всеки да прави каквото си иска, но не е така – свободата върви с отговорността. Свободата е избор и понасяне на последиците от този избор. Това означава, че ролята на училището не е само образователна, а и възпитателна, иначе няма как да изгради знания и умения.

Дейности

Стремежът ни е към холистично образование, което изгражда свободни и отговорни личности, способни самостоятелно да определят смислите на живота си, които притежават знания, умения и нагласи да ги реализират заедно. За да постигнем високите си цели ние:

Изграждаме нов общностен образователен модел на XXI век и го реализираме в екосистема от прогресивни училища и взаимосвързани организации в цялата страна. Екосистемата включва (в различни етапи на развитие): методически център/институт за развитие на образователния модел, педагогическа библиотека и методическа база от знания, училище за учители, училище за родители, образователна медиатека, център за изследване и управление на качеството, административно-информационен център за обслужване на училищата, споделени бази за учене сред природата.

Поставяме ценностите в основата на всички взаимоотношения в учещата общност между деца, родители и учители. На централно място поставяме ценности като: равнопоставеност и достойнство, свобода и отговорност, сътрудничество и солидарност, инициативност и творчество.

Фокусираме се върху универсалните (мета) компетентности, които са в баланс с целенасоченото и изследователското учене за овладяване на дисциплинарни компетентности и спомагат за ефективно мислене, учене и творчество, взаимоотношения и личностно развитие, комуникация и диалог,

планиране и изпълнение.

Разработваме изследователска програма и концептно-базирано учене, което предоставя на училищата образователна рамка, чийто фокус е развитието на цялостната личност на детето като изследовател както в класната стая, така и извън нея.

Диагностика и развиваща обратна връзка – системата за оценяване и обратна връзка е фокусирана върху индивидуалното и групово развитие, базирано на компетентностни модели.

Популяризираме стимулираща и подкрепяща образователна среда, в която се създават условия за социално и емоционално развитие на личността за физическо, психическо и социално благополучие.

Вземаме пряко участие в разработването на Национален План за Образователна Трансформация, който включва промени на всички нива – нови програми, учебно съдържание, система за развитие на качествени учители, интегриране на технологии, хомогенизиране на качеството на образованието в отделните училища в посока предлагане на еднакво добра образователна услуга и т.н.