Фокуси на програмата:

5 клас –  преход от начален към среден етап

 Въведение в отделните учебни дисциплини и поставяне на фокус върху академично изграждане и дисциплинарно учене в дълбочина (за разлика от трансдисциплинарния подход в начален етап)

 • поставяне на SMART цели – академични и социални
 • целенасочено изграждане на умения за учене (интегрирано в учебните дисциплини и като отделни часове): организация на самостоятелното учене и самоподготовка (целеполагане, управление на време, приоритизиране на задачи), надграждане на умения за работа в екип, мислене през Let`s Think (допълнителни часове по английски език, интегрирани в програмата по математика и природни науки)
 • подкрепа за личностовото развитие в юношеска възраст: изграждане на ефективни взаимоотношения през наставническа програма, здравно образование (в програмата по спорт)

6 клас  – фокусиране върху академично развитие и ориентиране

 •  Поставяне на SMART цели – академични и социални
 • целенасочено изграждане на умения за учене (интегрирано в учебните дисциплини и като отделни часове): подкрепа за самостоятелно управление на ученето през наставническа програма (целеполагане, управление на време, приоритизиране на задачи), ефективни и позитивни отношения към останалите и средата, мислене през Let`s Think (допълнителни часове по английски език, интегрирани в програмата по математика и природни науки)
 • социална ангажираност
 • начална подготовка за изпитни формати
 • начално кариерно ориентиране

7 клас –  насочване към изпитни формати, кариерно ориентиране/насочване и избор на гимназия

 •  Поставяне на SMART цели – академични и кариерни
 • умения за избор, рефлексия (самооценка и самоувереност), стремеж към/умения за високо качество на ученето и ефективност, практическа насоченост на ученето, социална ангажираност
 • подготовка за изпитни формати – НВО, Cambridge English: First (FCE)

Цялостен подход за подкрепа на личностовото развитие на учениците. Основните цели са подкрепа на учениците за създаване на значими отношения със съучениците си и с възрастните в училище, създаване на усещане за принадлежност към училищната общност и укрепване на техните академични и социо-емоционални компетентности. Среда, която предоставя възможност на учениците да изследват и изразяват себе си в сигурността на доверителни отношения, осигурява и повече възможности за изследване и разбиране на света.
Сред елементите на този подход са:
– Наставническа среща – Практика с установена последователност, която предлага солидна рамка за изграждане на значими връзки и развитие на уважителни и доверителни отношения, същевременно отговаряйки на развитийните нужди на учениците.

– Тематични срещи за личностово развитие, здравно образование, финансово ограмотяване и други.
– Активна позиция на учениците – Подкрепа на подрастващите за самостоятелно управление на целите, времето и ученето си и въвличането им в създаването и поддържането на среда с ясни споразумения на взаимно уважение и подкрепа за постигане на личните цели.
– Екипно учене и проекти.
– Професионално ориентиране.

Програмата включва подходи за развитие на когнитивните процеси в часовете по език и литература, математика и природни науки.

 1. Let`s Think in English

Let’s Think in English е учебна програма, създадена от 2009 г. от King`s College London, за да помогне на младите хора да развият уменията за разсъждение, необходими за успешно формиране на компетентности по език и и литература. След като се се научили да декодират букви, думи и изречения в начален етап, в прогимназия учениците продължават да развиват умения за четене от по-висок порядък, като извод, дедукция и анализ. Това формира способността да се разпознава и обсъжда как езикът може да се използва за създаване на художествени изразни средства като герои, настроение, тон, темп и ирония и как текстовете могат да бъдат структурирани за постигане на различни ефекти.

2. Let`s Think Maths

Cognitive Acceleration in Maths Education подпомага развитието на математически разсъждения и решаване на проблеми в контекст, с който учениците могат да се ангажират. Този контекст за учене води до поставянето на предизвикателство или проблем, известен като когнитивен конфликт, който учениците са мотивирани да разрешат. Учениците и учителят работят съвместно, за да намерят решения на все по-предизвикателни серии от проблеми или „епизоди“. Подходът е базиран на социалния конструктивизъм за социално учене. Учениците отсяват и прецизират своите идеи, опитвайки се да разработят общи правила или да направят заключени, като учителят е медиатор на груповите дискусии. Учителят подкрепя учениците да аргументират своите и да оценяват отговорите на другите, като създават общи решения.

3. Thinking Science or CASE (Secondary)

Thinking Science има специфичен фокус за насърчаване на логическото мислене – модели на мислене. Програмата има специфичен модел на преподаване, включващ внимателно и стратегическо използване на груповата работа, преподаване в цял клас за създаване на специфично пространство, кото стимулира генерирането на нови идеи. Учителите поставят предизвикателство, предизвикващо когнитивен конфликт, така че учениците и учителите заедно работят в зоната си на „дискомфорт“ за достигане до общо решение.

Български език и литература

Образователни цели:

 • развива лингвистични, аналитични и комуникативни умения в шест области — слушане, говорене, четене, писане, възприемане (viewing) и представяне
 • балансирано изучаване на жанрове и литературни текстове, включително световната литература
  изучават как да формират мнения, да вземат решения и да ангажират етични разсъждения.

Учебното съдържание покрива учебната програма на МОН и надгражда със световни образци и модели.

Допълнителна подготовка за НВО в 6. и 7. клас.

Чужд език – английски

Образователни цели: обвързани с нивата по Европейската езикова рамка в четири компетентностни области: слушане, четене, писане и говорене.

5. клас Learning Outcomes CEFR Level: А2+
6. клас Learning Outcomes CEFR Level: B1.1
7. клас Learning Outcomes Level: B1.2

В допълнение в програмата по чужд език и включен модул Let`s Think in English – част от програмата за мислене, който развива основни когнитивни умения.

Възможност за подготовка за FCE в 7. клас.

История

Хронологичната историческа рамка представя развитието на света – особено развитието на човешката цивилизация – в 10 основни етапа.
Образователните процеси използват контекстите на историческите етапи в поне 4 перспективи:
Идеи и концепти <> Системни модели на анализ и разсъждение
Исторически етапи ––|–-|–-|–-линия на времето–->
Артефакти – материални и културни
Дисциплини: природни, социални науки и изкуства

Хора и общества

Цели

 • насърчава учащите да уважават и разбират света около себе си и формира у тях необходимите умения за изследване на историческите, географските, политическите, социалните, икономическите и културните фактори, които влияят върху индивидите, обществата и околната среда.
 • помага на учениците да оценят критично разнообразието на човешката култура, отношения и вярвания.
 • силен фокус върху изследването и проучването: учениците събират, описват и анализират данни; изпробват хипотези; научават се как да анализират и интерпретират усложняваща се информация

Математика

 • Четири раздела: числа, алгебра,  геометрия и тригонометрия, статистика и вероятности

Цели:

 • да се наслаждават на математиката, да развиват любознателност и да оценят нейната елегантност и сила;
 • да развиват разбиране на принципите и естеството на математиката;
 • да развиват логическо, критично и креативно мислене;
 • да развиват математическото мислене и увереност в решаването на проблеми;
 • да развиват силата на обобщаването и абстракцията;
 • да прилагат и пренасят умения в широк обхват от ситуации от реалния живот и други области на познанието;
 • да оценяват как развитието на технологиите и математиката си влияят взаимно;
 • да развиват познанията, уменията и поведението, необходими за по-нататъшно изучаване на математиката;
 • да развиват способността да разсъждават критично за собствената си работа и работата на другите.

Природни науки

Учениците:

 •  изследват самостоятелно и съвместно теми чрез проучване, наблюдение и експерименти;
 •  изследват връзките между науката и всекидневния живот;
 •  откриват напрежението и зависимостите между науката и морала, етика, култура, икономика, политика и околна среда;
 •  изследването засилва критичното и творческото мислене;
 •  идентифицирането на хипотези и алтернативни обяснения.

Учениците се научават да:

 •  ценят и уважават идеите на другите;
 •  формират умения за етично мислене;
 •  развиват чувството си за отговорност като членове на местни и глобални общност

Дизайн и технологии

Програмата се изучава на английски език.

Key points:

 • Design is the link between innovation and creativity
 • Designers adapt their approach to different design conditions
 • Designers have common understanding of the process necessary to form valid and suitable solutions
 • Designers have responsibility to their community and environment
 • Good communication is a key trait of any good designer through visual and oral presentation

Aims:

 • Encourage students to enjoy the design process
 • Develop skills knowledge and understanding from different disciplines to create solutions to problems using the design cycle
 • Use and apply technology effectively as a means to access, process and communicate information, model, create solutions in order to solve problems
 • Develop an appreciation of the impact of design innovations for life, global society and ecosystems
 • Appreciate past, present and emerging design within cultural, political, social, historical and environmental contexts
 • Develop respect for others’ viewpoints and appreciate alternative solutions to problems
 • Act with integrity and honesty, and take responsibility for actions
 

Изкуствата в прогимназия целят да стимулират младежкото въображение, предизвикват сетивата и възприятита и формират творчески и аналитични умения. Часовете по изкуства насърчават учениците да изследвата и разбират изкуството в контекст и културните истории на произведенията на изкуството.

Изкуствата предизвикват и обогатяват личната идентичност и изграждат осъзнатост за естетиката в реален контекст.

Основните курсове по изкуства включват Музика, Изобразително изкуство, Драма.

 

Физическото и здравно образование включва важни аспекти от грижата за благополучието на личността. Курсовете по предмета формират знания, умения и нагласи, които допринесят за разбирането за балансиран и здравословен начин на живот на ученика. Учениците могат да се научат да ценят и уважават идеите на другите, да развиват ефективни взаимоотношения на сътрудничество, положителни междуличностни отношения.

Програмата включва:

 • познания за компонентите, методите и принципи на физическото движение, хранене, начин на живот, физиология на упражненията, първа помощ
 • естетическо движение, като гимнастика, аеробика, бойни изкуства, скачане на въже, йога
 • отборни спортове, като футбол, баскетбол, хандбал, волейбол и хокей
 • специфика индивидуални спортове, като зимни спортове, лека атлетика, плуване, фехтовка

Допълнително спрямо интересите на учениците се включват алтернативни спортове и приключенски преживявания.