Нов модел общностно училище

Училище, което се идентифицира и развива като учеща общност, която следва естественото развитие на детето, запазва неговата уникалност и целенасочено ръководи процеса на активно учене и изследване на света.

Ценностите се живеят!

Ценностите са в основата на всички взаимоотношения в учещата общност между деца, родители и учители:

 • Приемане с обич
 • Свобода и отговорност
 • Доверие и уважение
 • Справедливост и честност
 • Ненасилие, емпатия и доброта
 • Сътрудничество и солидарност
 • Общностност и индивидуалност
 • Равнопоставеност и достойнство
 • Инициативност и творчество

Всяко дете може повече! Всеки учител може повече!

Универсалните (мета) компетентности са основни образователни цели

Балансираме целенасоченото и изследователското учене за овладяване на дисциплинарни компетентности, които са преплетени с мета-компетентности за ефективно:

 • Мислене, учене и творчество
 • Взаимоотношения и личностно развитие
 • Комуникация и диалог
 • Планиране и реализация
 • Здравословен живот
 • Активно гражданство и мултикултурност
 • Широка обща култура

Конструктивните взаимоотношения са предмет №1

Изследователска програма и концептно-базирано учене на International Baccalaureate

Предизвикателна учебна програма, основана на трансдисциплинарния модел на International Baccalaureate. Изследователските проекти позволяват на ученика да търси отговори на основни въпроси като Кои сме ние? Къде се намираме във времето и пространството? Как споделяме планетата? ..и така да научава нови знания и умения и изгражда нагласи, да прави връзки между различните учебни дисциплини като прилага и задълбочава наученото в реални житейски ситуации.

Вътрешна мотивация и нагласа за развитие

Ние не насилваме децата да учат, нито използваме награди и наказания. Те учат по собствено желание, любопитство и целеустременост. Ние ги подкрепяме да изграждат вътрешна мотивация и нагласа за развитие чрез:

 • Следване на индивидуалните интереси
 • Безопасна и окуражителна среда
 • Възприемане на грешките като необходим процес на учене
 • Постъпково повдигане на нивото с постепенно намаляване на подкрепата
 • Непрекъснати предизвикателства, които са трудни, но достижими
 • Положителна обратна връзка и общностно отпразнуване на постиженията

Диагностика и развиваща обратна връзка

Системата за оценяване и обратна връзка е фокусирана върху индивидуалното и групово развитие, базирано на компетентностни модели.

В началото и края на всяка учебна година се извършват редица диагностични изследвания и измервания за всеки ученик. Те определят текущите нива и тяхната промяна по основните дисциплинарни и универсални компетентности. Учителите, учениците и родителите имат ясна представа за целевите компетентностни нива и прогреса на ученика спрямо тях. Тези диагностики се провеждат от Методическия център на Екосистемата – независимо от конкретните училища. 

Диагностики чрез самостоятелни и групови работи и проекти се провеждат през цялата учебна година и от учителите – особено при завършване на определени модули/курсове от учебната програма. 

Богата, стимулираща и подкрепяща образователна среда

Образователната среда, основана на принципите на Монтесори, предлага богат избор от автодидактични материали, книги, мултимедийни и други образователни ресурси за насърчаване на откривателството у децата в училище и извън него. Създава условия за социална и емоционална развитие на личността за физическо, психическо и социално благополучие. Децата се движат свободно и управляват собственото си учене като търсят и създават смисъл за себе си и другите.

Сътрудничество вместо състезателност

Ние не подреждаме децата в йерархии по способности, нито в условия на конкурентност едно към друго. Целим всички деца да овладеят основните задължителни компетентности като развият множество други според интересите си.

Учим децата на сътрудничество и групова интелигентност, за да се справят със сложни проблеми заедно. Състезание има, но то е със самите проблеми и със самия себе си, а не с другите.

Именно така те ще бъдат конкурентноспособни за глобалните предизвикателства на XXI век.

Прогрес за достигане на майсторство

Фокусираме върху индивидуалното развитие на всеки. Не прилагаме конкурентно сравняване и подредба на учениците по йерархия на успех. В официалните дневници се записват оценки, които са алгоритмична функция на прогреса по компетентностните, но те не се използват за комуникация с учениците. И учителите, и учениците управляват ученето заедно за постигане на майсторство в овладяване на компетентностите. Придвижване напред по учебната програма става само, ако необходимите предходни нива са вече овладени. Всеки ученик може да се движи по-бързо напред в зависимост от неговите интереси и способности.