Методическият център е ключова организация в екосистемата, чиято основна мисия е повишаването на качеството на образование в прогресивните училища.
Тази мисия се осъществява чрез:
– организиране на професионална учеща общност на учителите;
– изграждане и развитие на организационни и управленски политики;
– привличане, обучения, въвеждане и продължаваща подкрепа на нови учители;
– изграждане и развитие на нови училищни организации;
– обучения, изследвания, семинари и проекти за професионално развитие на учителите;
– програми за добруване на учителите;
– методическа подкрепа на учителите;
– разработване, локализация, внедряване и развитие на методики и материали за преподаване;
– разработване и изследване на иновативни практики и подходи;
– изследване и проследяване на световното развитие в областта на образованието;
– измерване и изследване на качествени показатели и интервенции;
– изграждане на методическо пространство с материали и методи за всички аспекти на образователните процеси;
– изграждане на библиотека с актуални книги и публикации;
– изграждане на взаимоотношения с български и световни институции в областта на образованието.
Основните направления/отдели на Методическия център и техните ръководители към момента са:
1. Професионална учеща общност и добруване на учителите – Диана Робова
2. Методическа подкрепа на учителите – Лили Стоилова (математика) и други методисти в бъдеще
3. Измервания и изследвания – д-р Светла Петрова
4. Изследователско учене – Янина Христова
5. Развойна дейност – Явор Джонев
Първите проекти на Методическия център са:
1. Развитие на програмата за прогимназиален етап.
2. Дизайн модел за изследователско учене.
3. Програма за въвеждане на нови учители.
4. Внедряване и развитие на програма за решаване на проблеми (начален етап).
5. Внедряване на програми за развитие на мисленето, интегрирани по математика, философия, науки и литература (начален и прогимназиален етап).
6. Изследване на емоционалния и социален климат в прогресивните училища.
7. Внедряване на измерване на когнитивни способности, емоционална грамотност и способности за разсъждение.
8. Разработване на критериални скали, компетентностни профили и карти на ученето по основните предмети.
9. Разработване на компетентностни профили за метапредметите.
Засега Методическия център разполага с твърде ограничен ресурс. Повечето проекти се извършват от хора, които имат и други роли в екосистемата. С растежа на училищата, ресурсите за методическа работа ще се увеличават пропорционално.
Методическият център има изключително важна роля за развитие на прогресивния образователен модел и на прогресивните училища. Само със систематична и целенасочена работа от специализирана организация можем да постигнем дългосрочно подобрение на качеството.