Финансови условия

Бюджетите на училищата се утвърждават от Настоятелството на всяко училище по предложение на ръководството, координирано с Фондацията. Всички приходи се използват за покриване на разходите и за развитие на училищата и образователния модел. Фондацията, която притежава училищата, е в обществена полза и не формира печалба. По принцип училищата формират балансирани бюджети.

ЧОУ „Прогресивно образование“, ЕИК 204645858 (ОПУ1 и ОПУ3) е лицензирано със Заповед РД 14-33 / 05.07.2019 на Министъра на образованието и науката и Лиценз №052426 от 31.01.2020 на International Baccalaureate.

ЧОУ „Прогресивно образование – Варна“, ЕИК 204948435 (ОПУ2) е лицензирано със Заповед № РД 14-81 / 12.07.2018 на Министъра на образованието и науката.

ЧОУ „Прогресивно образование – Пловдив“, ЕИК 206116316 (ОПУ4*) е в процес на лицензиране от МОН.

Такси и други разходи за 2021/22 учебна година (в лева):

 

  ОПУ1
кв. Стрелбище, София
ОПУ2
кв. Чайка, Варна
ОПУ3
кв. Слатина, София
ОПУ4*
с. Храбрино, Пловдив
Такса обучение 3 983 3 136 3 758 3 136
         
Извънкласни дейности / клубове
(препоръчително)

3 097 (начален етап)

4097 (прогимназиален етап)

 

2 440 2 922 2 440
Подготвителни и завършващи дейности – септ. и юни (препоръчително)

885 (начален етап)

985 (прогимназиален етап)

697 835 697
Дарение за развитие ФОТ
(препоръчително)

885 (начален етап)

985 (прогимназиален етап)

697 835 697
         
Общо за 10 месеца
(препоръчително)

8 850 (начален етап)
885 / месец

9 850 (прогимназиален етап)
985 / месец

6 970
697 / месец
8 350
835 / месец
6 970
697 / месец
         
Храна (приблизително) 9.50 / ден 6.00 / ден 9.50 / ден 6.00 / ден
Екскурзии (приблизително) 3 х 400 2 х 250 3 х 400 2 х 250
Материали и оборудване

100 (начален етап)

300 (прогимназиален етап)

 

200 100 100
Транспорт     230 / месец предстои

Има възможност за стипендии за такса обучение. Пишете на info [at] transform.bg за повече информация.


Обучение без заплащане на учебна такса – условия на МОН:

Без такса обучение се обучават деца и ученици съгласно законово установения минимален праг от 20 на сто, който се формира от общия брой на приеманите деца и ученици в подготвителна група и първи клас в училището през конкретната учебна година. 

Допустими критерии за освобождаване от такса обучение са:

  • Затруднено финансово положение на семейството
  • Настъпила смърт на родител след приемането на детето в училището
  • Животозастрашаващо заболяване и/или висок процент на инвалидност на член от семейството, възникнали след приемане на детето в училището
  • Ученици със специални образователни потребности
  • Ученици с изявени дарби
  • Братя и сестри на деца, които се обучават в училището, при затруднено финансово положение на семейството
  • Деца, на които поне единият родител работи в системата на училищното образование.

Разходите за учебните такси на одобрените от комисията деца се поемат от държавно делегирано финансиране за съответната учебна година. Броят на децата подлежи на коригиране при промяна на броя на обучаваните ученици спрямо зададените критерии за калкулация.


 

Разликите в таксите се дължат на разлики в разходите за сгради, цена на живота в различните градове и разлики в плановете за развитие на различните училища.

За таксите за обучение не се събира ДДС. Другите такси включват ДДС.

Транспорт се организира при необходимост и достатъчно желаещи. Понякога семействата организират кооперативен транспорт за няколко деца.

Извънкласните дейности / клубове се избират от родителите. Няколко извънкласни дейности са препоръчителни.

Въвеждащите дейности в началото на септември и завършващите дейности в края на юни имат важна функция за подготовка на децата за учебната година и за завършването и накрая. Те са препоръчителни.

За развитие на образователния модел, външни измервания и изследвания, обучения, методическа подкрепа и професионално развитие на учителите, очакваме дарение към Фондацията. Посочената сума е препоръчителна.

Доставчиците на храна се избират от Настоятелството на всяко училище. Осигуряват се плодове, обяд и следобедна закуска. Възможно е децата да носят домашно приготвена храна.

Зелените училища се организират три пъти в годината за осигуряване на преживявания сред природата, интегриране и задълбочаване на знанията, уменията и нагласите, придобити в обучителния процес.

Таксата за материали е за допълнителни работни тетрадки по английски и канцеларски материали, които се използват в учебния процес.

При записване се дължат три месечни вноски. Останалите вноски се дължат месечно до 5-то число от септември до февруари/март. При предварително плащане за учебната година на една вноска има намаление. За второ и трето дете има по-значителни намаления.