Учениците изследват и изучават въпроси от глобално значение в контекста на изследователски единици, всяка от които разглежда централна идея, свързана със съответната трансдисциплинарна тема. Набелязани са направления на изследване, чрез които се обследва мащабът на централната идея за всяка единица.

Кои сме ние

Изследване на природата на аз-а; убеждения и ценности; лично, физическо, психическо, социално и духовно здраве; връзки между хората, включително семейства, приятели, общности и култури; права и отговорности; какво означава да бъдеш човек.

Как изразяваме себе си

Изследване на начините, по които откриваме и изразяваме идеи, чувства, природа, култура, убеждения и ценности; начините, по които мислим за, разширяваме и се радваме на творческите си способности; разбирането ни за естетика.

Къде се намираме във времето и пространството

Изучаване на пространствено-времевата ориентация; лични истории; домове и пътувания; откритията, експедициите и миграциите на човечеството; връзките между и взаимосвързаността на личностите и цивилизациите, разгледани от местна и глобална перспектива.

Как е устроен светът

Изследване на природата и законите ѝ; взаимодействието между природата (физическия и биологическия свят) и човешките общества; как хората използват познаването си на научните принципи; последствията от научния и технически напредък за обществото и околната среда.

Как създаваме групи и общности

Изучаване на взаимосвързаността на създадените от човека системи и общности; структурата и функцията на организациите; процесите на вземане на решения в обществото; икономическите дейности и последствията им за човечеството и околната среда.

Как споделяме планетата

Изследване на правата и отговорностите в борбата за споделяне на ограничен запас ресурси с другите хора и останалите живи същества; общностите и отношенията във и между тях; достъп до равни възможности; мир и разрешаване на конфликти.