Училището създава учебна изследователска програма, която:

– е адекватна на интересите и потребностите на учениците;

– стимулира тяхната самостоятелност, като ги учи сами да конструират знание чрез изследване на проблеми чрез изследователския подход в преподаването и ученето;

– е балансирана между усвояването на основни знания и умения, развиване на концептуално мислене, формиране на положителни нагласи и предприемане на отговорни действия;

– си поставя дългосрочни цели;

Основополагащо за педагогическия подход е разбирането, че:

– преподаването на отделни учебни предмети е необходимо, но не е достатъчно;

– от изключителна важност за формирането на цялостната личност в тази възраст е придобиването на умения за трансдисциплинарните връзки между учебните предмети;

-крайната цел  на педагогическото взаимодействие е ученикът да може да прилага наученото в живота, като предприема целенасочени и самостоятелни действия.

В основата на тази програма залягат шест трансдисциплинарни теми, които:

– имат универсално значение за учениците от различни култури;

– чрез тях се търси общото в човешкия опит;

– разглеждат се във всички класове, което създава предпоставка за задълбочена и всеобхватна подготовка.