Асенка Христова : Подходи към ученето

Асенка Христова :

Персоналността – психологическата система от личностни черти, емоции, мотивация, поведение и мисловни модели – оказва съществено влияние върху житейската и професионална реализация. Това въздействие е както директно върху резултатите от действията, така и индиректно върху развитието на когнитивни умения, придобиването на професионална квалификация, създаването на семейство, формирането на трайни взаимоотношения и т.н. Нещо повече, личностните характеристики, макар и относително консистентни, са зависими от ситуационни фактори и потенциално подлежат на промяна чрез конкретни интервенции. Поради това тези характеристики, често наричани „некогнитивни умения“, „социо-емоционални умения“, „меки умения“, „умения на 21-ви век“ , “умения за пригодност за заетост”, са от огромно значение за много широк кръг от политически, бизнес и образователни решения. 
През последните 20 години личностната психология постигна съществен напредък в намирането на инструменти за измерване и разбиране на индивидуалните мисловни, емоционални и поведенчески модели, както и за прогнозиране на действия, нагласи, решения, интереси – в конкретна среда или под влиянието на конкретни обстоятелства. Един от най-широко използваните модели е т.нар. Big Five Model, представляващ 5-степенна структура за обобщаване на индивидуалните различия в личностните характеристики, кодирани на естествен език (на какъвто хората биха се описали съвсем естествено). Този модел предлага обща, емпирично базирана рамка за безброй иначе несвързани социални и емоционални конструкции и рамки. Наскоро ОИСР стартира голям проект за изследване на социално-емоционалните умения, базиран именно на този модел. 
Подобна система от изключително надеждни психометрични инструменти, изцяло в контекста на Big Five Model, съществува в България от 2011 г. (www.selfawareness.org.uk). Системата (включително българската версия) е научно тествана и валидирана от Центъра по психометрия към Университета Кеймбридж и се прилага в 9 страни от ЕС. Основана е на т.нар. DISC психометричен модел и е особено ценна с това, че е доразвита чрез практическата работа с образователни институции и работодатели. Българската версия е създадена и внедрена от Industry Watch Bulgaria на три етапа в периода 2011-2014 г, като всеки един етап беше съобразен с 4-степенния модел за валидиране на Университета Кеймбридж (превод-мащабно апробиране-адаптиране-валидиране). 
Диагностиката Self Awareness е уникална с това, че съчетава измерване на естествените поведенчески характеристики на отделния човек И предпочитания от него начин за усвояване на нови знания и умения. Подобно съчетание е наистина много рядко в психометричните модели. Определя се стила на работа (подходa към изпълнение на задачите) на отделния човек, какво го мотивира, начина, по който управлява емоциите си, реакциите към стреса, начина, по който си сътрудничи и се ангажира с другите, креативността, концентрацията, лидерския стил, предприемчивостта и предприемаческите умения, подхода към ученето, както и работната/учебната среда, която е най-подходяща за него. Специално разработеният модул „Образование“ е много полезен както за кариерно ориентиране и мотивиране, така и за изготвяне на индивидиални планове за развитие и диференцирана работа с учениците. Познавайки личностните характеристики на учениците, учителят може да използва различни подходи на работа така, че да използва силните им страни и да стимулира по естествен начин развитието им, включително в когнитивната област. Това познание е изключително полезно и за групиране на учениците при съвместна работа в клас и при изпълнението на различни проекти.
Системата предлага диагностициране на индивидуалния подход към ученето на учениците, както и диагностициране на подхода на преподаване на учителя (вкл. търпение, скорост, изслушване, емпатия, планиране на уроците, качество и резултати, мотивация и ентусиазъм, достъпност) . След съпоставяне на стиловете на учене и преподаване автоматично се генерира „Индекс на хармония“, благодарение на който учителят знае с кои ученици от съответния клас има добро съответствие и кои представляват предизвикателство и предполагат адаптиране на подхода (други стимули, темпо, внимание, структуриране на задачите и т.н.). През 2013 г. Паула Круз от Университета Кеймбридж и Камил Греъм от Севернокарибския университет включиха тази диагностика (включително българската версия) в научно изследване за ефекта на личностните характеристики на учителите и учениците върху използването на различни стратегии за учене от страна на учениците. 
До момента системата е ползвана от хиляди хора в България, включително от много ученици и студенти. Прилагана е за кариерно ориентиране в отделни училища, за измерване на уменията, развивани посредством включване в доброволчески дейности на средношколци от училища в различни региони на страната, за мотивиране на ромски младежи от Столипиново и Куклен, за кандидатстване на ученици в чуждестранни университети (особено полезна е за кандидат-студентските процедури на UCAS). Един от последните проекти беше свързан с използването на психометричните инструменти с над 330 ученици в 9 професионални гимназии за структуриране и обслужване на стажантска програма за голям работодател. Преди време Пловдивският университет осигури личностна диагностика на завършващия през съответната година випуск. Това, което започна с тестване на определен брой студенти, постепенно се превърна в масово тестване на разнообразна група пловдивски младежи – студентите започнаха да водят желаещи да ползват диагностиката приятели и познати. Подобен ефект имаше и при използването на системата в рамките на проект за кариерно ориентиране с ученици от 11 и 12 клас – училищният психолог месеци след това се обаждаше, за да сподели, че младежите продължават да обсъждат и да работят с профилите си. А медиаторите, работещи с ромски младежи, отчитат впечатляващ ефект върху мотивацията, особено при момичета.
Надявам се колкото се може по-голям брой младежи да се възползват от тези инструменти и в бъдеще. Защото има смисъл.

Вашият коментар