Развиването на майчиния/родния език е от ключово значение за когнитивното развитие и за поддържането на културната идентичност на ученика. Затова в училището акцентът е поставен върху началното ограмотяване на роден език и развиването му като фактор за дългосрочните академични успехи на ученика, включително усвояването на други езици. Основният език на преподаване и комуникация е българският.

Училището уважава езиковото многообразие, затова се насърчава общуването на майчин език за учениците, за които българският не е майчин.

Усвояването на повече от един език обогатява личното развитие и спомага за развиване на интернационална ориентираност у учениците. Изучаването на допълнителен език – английски – в програмата се предвижда от 6-годишна възраст. Целта е да се създаде билингвална общност.